A W5 Kft. https://demoshop.w5labs.com-ra vonatkozó adatkezelési szabályzata

Adatkezelési szabályzat

A W5 Kft. tájékoztatja a demoshop.w5labs.com oldalon érdeklődőket az általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelésével kapcsolatos gyakorlatáról, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint a látogatók jogairól és azok gyakorlásának módjáról.Érvényes: 2018.05.22-től.

1. Az adatkezelő adatai

W5 Kft. –W5Labs.com

7678 Abaliget, Kossuth Lajos utca 12.

Cégjegyzékszám: 02 09 072933

Nyilvántartó cégbíróság: Pécsi Törvényszék Cégbírósága

Székhely: 7678 Abaliget, Kossuth Lajos utca 12.

adószám: 14432945202

2. Az adatkezelő elérhetőségei

hello@w5labs.com

3. Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelésre az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint az Érintett önkéntes hozzájárulása alapján kerül sor.

Az Érintett az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatás igénybe vételével, személyes adatainak önkéntes közlésével adja meg az adatkezeléshez való hozzájárulást.

A hozzájárulás kiterjed különösen a következő adatkezelési műveletekre: az adatok gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése.

A kiskorú és cselekvőképességében korlátozott vagy cselekvőképtelen személy a mindenkor hatályos Ptk. szabályai alapján tehet érvényes jognyilatkozatot a hozzájárulás megadására. Az Adatkezelőnek nem áll módjában a hozzájáruló személy jogosultságát ellenőrizni, illetve a törvényes képviselő nyilatkozatának tartalmát megismerni, így az Érintett, illetve annak törvényes képviselője szavatol azért, hogy a hozzájárulás megfelel a jogszabályoknak. Az Adatkezelő a szolgáltatás használata esetén a törvényes képviselő megfelelő hozzájárulását megadottnak tekinti.

4. Az adatkezelés célja

Az adatkezelés célja a kapcsolati űrlapokhoz szükséges adatok felvétele és kezelése.

A felhasználónak neve, telefonszáma és e-mail címe megadásával az Adatkezelő honlapján lehetősége van felvenni a kapcsolatot a cég ügyfélszolgálatával.

5. A kezelt adatok köre

A W5 Kft az oldal böngészése során csak anoním adatokat kezel, mellyel csak a látogatók szokásai mérhetők, javítják a látogatói élményt. Ezek sütik segítségével kerülnek azonosításra.

Az Adatkezelő által folytatott adatkezelés az egyes adatkezelési célok esetében az Érintetteknek az alábbiakban felsorolt személyes adataira terjed ki:

 1. név
 2. elektronikus elérhetőség (email-cím).
 3. telefonszám

6.Az adatkezelés módja

Az Érintett elsődlegesen elektronikus – az Adatkezelő honlapján történő – regisztrációval, továbbá postai vagy elektronikus levelekben való rögzítéssel és esetleges egyéb egyedi módon közölheti az Adatkezelővel a személyes adatait.

Az Érintettek személyes adatainak nyilvántartása az egyes adatkezelési célok szerint elkülönítve történik.

Az Érintettek személyes adataihoz hozzáférők köre:

 1. az Adatkezelő munkatársai;
 2. egyes hatóságok a hatósági eljárások során általuk kért és az Adatkezelő által törvényileg kötelezően átadandó adatok vonatkozásában;
 3. egyéb személyek az Érintett kifejezett hozzájárulása alapján.

Az Adatkezelő időbeli korlátozás nélküli szigorú titoktartási kötelezettséget vállal az általa kezelt személyes adatok vonatkozásában, azokat – az Érintett hozzájárulásától eltérően – nem hozhatja harmadik személy tudomására.

Az Adatkezelő legjobb szándéka ellenére sem tudja garantálni a honlapján található tartalmak hiánytalanságát, teljességét és pontosságát. Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a honlapja tartalmát bármikor, a saját döntése szerint, a regisztrált felhasználók vagy egyéb személyek előzetes értesítése nélkül módosítsa, vagy annak üzemeltetésével felhagyjon. Az Adatkezelő kifejezetten visszautasítja a fent írtakból esetlegesen eredő károkért (elmaradt haszon, adatvesztés vagy az üzleti tevékenység felfüggesztése) való felelősséget.

A felhasználók által közölt (a honlapon található e-mail elérhetőségre elektronikus levélben eljuttatott) kommunikációkat az Adatkezelő kizárólag minőségbiztosítási és statisztikai célokra használja fel. Az adatokat más célra nem használja fel, nem értékesíti és harmadik személyeknek sem ingyenesen sem visszterhesen, semmilyen körülmények között nem adja át.

7. Az adatkezelés időtartama

Az Érintett személyes adatainak kezelése az adat közlésének időpontjától az adatnak az Adatkezelő általi törléséig tart.

Az Adatkezelő által folytatott adatkezelés az egyes adatkezelési célok esetében – az Érintett kérésére korábban való törlés hiányában – mindaddig fennáll, amíg az Érintett kifejezetten nem kéri az Adatkezelőtől az adatainak törlését.

Az Érintett adatainak kezelésének megszüntethető az Adatkezelő ügyfélszolgálatának felkerésével.

Az Adatkezelő legkésőbb az Érintett kérelmének átvételétől számított 5 (öt) naptári napon belül törli az adatot.

A fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését.

8. Tájékoztatás kérése, adatok helyesbítése, törlése, zárolása

Az Érintett

 1. tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről;
 2. kérheti személyes adatainak helyesbítését;
 3. kérheti személyes adatainak törlését vagy zárolását;
 4. tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen.

Az Érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott Adatfeldolgozók által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az Adatfeldolgozók nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják, vagy kapták meg az adatokat. Az Adatkezelő erre vonatkozó kérelem esetén 5 (öt) naptári napon belül írásban köteles megadni a tájékoztatást.

A valóságnak meg nem felelő személyes adatot az Adatkezelő helyesbíteni köteles.

A személyes adatot törölni kell, ha

 1. a kezelése jogellenes;
 2. az adatkezeléssel érintett az adatok törlését kéri;
 3. az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem korrigálható – feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;
 4. az adatkezelés célja megszűnt;
 5. az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;
 6. a törlést a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

9. Jogorvoslat

Az Érintett az Infotv. 21. §-ában meghatározott okokból tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. Ebben az esetben az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított 5 (öt) naptári nap alatt köteles a tiltakozást megvizsgálni és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatni.

Ha az Érintett az Adatkezelőnek a döntésével nem ért egyet, illetve ha az Adatkezelő a határidőt elmulasztja, az Érintett – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 (harminc) naptári napon belül – bírósághoz fordulhat.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál is lehet élni:

 1. Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
 2. Székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
 3. Honlap: www.naih.hu
 4. Telefon: +36 (1) 391-1400
 5. E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

9. Sütik kezelése

Az W5 Kft. honlapjának (demoshop.w5labs.com) megfelelő működéséhez néha „sütiknek” nevezett adatfájlokat (angolul: cookie) kell elhelyeznünk számítógépén, ahogy azt több nagy webhely és internetszolgáltató is teszi.

Mik azok a sütik?

A sütik kis szövegfájlok, melyeket a webhely az oldalaira látogató felhasználó számítógépén, illetve mobilkészülékén tárol el. A sütik segítségével a honlap bizonyos ideig megjegyzi az Ön műveleteit és személyes beállításait, így Önnek nem kell azokat újra megadnia minden egyes alkalommal, amikor honlapunkra ellátogat, vagy az egyik lapról átnavigál egy másikra.

Mire használjuk a w5labs.com webhelyen a sütiket:

A W5 Kft. weboldala (demoshop.w5labs.com) is alkalmaz sütiket. Az alábbiakban részletezzük a különféle sütik célját és jellemzőit.

Session süti (SESSIONID) -Célja: a demoshop.w5labs.com oldal egyes, felhasználói munkamenethez kapcsolódó funkcióinak támogatása.

A Google Analytics sütik segítségével információt gyűjtünk látogatóink viselkedéséről és jellemzőiről. Ez segít számunkra, hogy a későbbiekben még átláthatóbbá, könnyebben használhatóvá tegyük a weboldalt. Ezek a sütik nem képesek Önt személy szerint beazonosítani, például nem rögzítjük nevét és e-mail címét; az adatokat összesítve és névtelenül tárolják. Az IP címet is csak részben rögzítjük, mely alapján nem tudjuk Önt azonosítani.További információk a Google sütijeiről:https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

Ezeket a sütiket nem kell feltétlenül engedélyeznie ahhoz, hogy a weboldal működjön, azonban lényegesen javítják a felhasználói élményt. Belátása szerint törölheti vagy letilthatja a sütiket, de ebben az esetben lehetséges, hogy a weboldal egyes elemeinem fognak megfelelően működni.A sütik által tárolt információkat sohasem használják fel az Ön személyes azonosítására. A sütiket kizárólag az itt leírt célokra használják fel.

Sütik karbantartása

Önnek lehetősége van arra, hogy karbantartsa és/vagy tetszés szerint törölje a sütiket. Kérjük, hogy az ezzel kapcsolatos tudnivalókért látogasson el az AllAboutCookies.org webhelyre. Ön törölni tudja a számítógépén tárolt összes sütit, és a böngészőprogramok többségében le tudja tiltani a telepítésüket. Ebbenaz esetben azonban előfordulhat, hogy minden alkalommal, amikor ellátogat egy adott oldalra, manuálisan el kell végeznie egyes beállításokat, és számolnia kell azzal is, hogy bizonyos szolgáltatások és funkciók esetleg nem működnek

10. Egyoldalú módosítás lehetősége

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen adatkezelési tájékoztatót egyoldalúan módosítsa.

Az Adatkezelő a jelen adatkezelési tájékoztató hatályos változatát az internetes honlapján teszi közzé. Az Érintett az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatás igénybe vételével, ráutaló magatartással fogadja el a módosított adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat.